سیستم بازیابی هلیوم DXR-320

سیستم بازیابی پر از هلیوم    >

کاربرد

عمدتاً برای محصولاتی استفاده می شود که حفره داخلی قطعه کار بازرسی شده را با گاز هلیوم پر می کند، می تواند به پر شدن گاز و تشخیص نشت، تخلیه، پر کردن هلیوم و بازیابی هلیوم برای محصول دست یابد. این عملکردها با توجه به کاربرد اختیاری هستند و اکثر مشتریان برای تشخیص نشت هلیوم مکش مجهز به نشت یاب های طیف سنجی جرمی هلیوم هستند.

استعلام

محصولات دیگر

برای دریافت پیشنهاد رایگان یک ایمیل ارسال کنید!